Eerste Kamer stemt in met ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’

EERSTE KAMER STEMT IN MET 'WET NORMALISERING AMBTENAREN'

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. De Tweede Kamer ging met het wetsvoorstel al in februari 2014 akkoord.
Nu is het nog zo dat ambtenaren vallen onder de ambtenarenwet . De ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ zorgt ervoor dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Ze vallen dan allemaal onder het private arbeidsrecht. In 2020 zal de wet vermoedelijk in werking treden.
 
Waarom is er voor ambtenaren de ambtenarenwet?
Een ambtenaar is een natuurlijke persoon die eenzijdig aangesteld is in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten, ondergeschikt aan een hoger gezag.
Door deze verhouding is het onder andere zo geregeld dat ambtenaren andere rechten en plichten hebben. Een voorbeeld hiervan is het ontslag. Het ontslag van een ambtenaar verschilt van een medewerker in het bedrijfsleven: er gelden andere ontslaggronden.
 
Wat zijn verandert er zoal door deze wet?
Op dit moment is het zo geregeld dat een ambtenaar eenzijdig worden aangesteld. Dit is een eenzijdig besluit dat genomen wordt door de overheidswerkgever en een handtekening of instemming van de ambtenaar is niet nodig voor de totstandkoming van de arbeidsrelatie.
Straks sluiten ambtenaren een tweezijdig arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Hierbij is het zo dat beide partijen, werkgever en werknemer, moeten instemmen met de arbeidsrelatie.
 
Daarnaast is het zo dat de rechtspositie van ambtenaren in cao’s worden geregeld in plaats van in de rechtspositieregelingen zoals dat nu het geval is.
 
Als een ambtenaar een geschil heeft met zijn werkgever of ontslagen wordt, dan heeft de ambtenaar de mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen bij het bestuursorgaan en de bestuursrechter. Door de verandering is het zo dat ambtenaren deze mogelijkheden niet meer hebben en dus voor dergelijke kwesties naar de kantonrechter moeten stappen.
Voor ontslag geldt dan ook dat er eerst toestemming moet worden gegeven door het UWV of de kantonrechter.
 
Waarom deze normalisering?
De normalisering past bij de arbeidsverhoudingen van deze tijd.
De tweezijdige arbeidsovereenkomst is een beter uitgangspunt voor gelijkwaardigheid en vertrouwen tussen werkgever en werknemer dan een eenzijdige aanstelling, zoals nu het geval is bij ambtenaren. Daarnaast is het privaatrecht beter geschikt voor het oplossen van arbeidsgeschillen.
 
Deze normalisering zorgt er echter niet voor dat de ambtenaar een andere status krijgt. Een ambtenaar blijft een ambtenaar, met daarbij dezelfde materiële arbeidsvoorwaarden (zoals salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering, etc.).
 
Uitzonderingen
De ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ geldt niet voor iedere ambtenaar, er worden ook groepen ambtenaren uitgesloten. Medewerkers van defensie, politie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers blijven hun ambtelijke rechtpositie behouden en zullen per 2020 dus niet onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht vallen.

No Comments Yet.